Informații generale


Art. 1 - Comuna UIVAR, a fost infintata in anul 1968, prin unificarea comunelor Iohanisfeld,Otelec si Uivar si este persoana juridica de drept public, cu patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.
Comuna Uivar este localitatea rurala de rangul II, conform Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a IV-a, Reteaua de localitati, aprobata prin Legea nr. 351/06.07.2001.

Art. 2 - In componenta sa intra satele : Uivar, Rauti, Sinmartinul Maghiar, Pustinis.

Suprafata totala a comunei Uivar este de 9710,78 hectare, din care intravilan 442,28 hectare, suprafata arabila 8587,0042 hectare si pasuni 681,50 hectare.

Comuna Uivar, este situata in sud - vestul judetului Timis , amplasata la 21 grade longitudine si 45 grade latitudine, la 82-83 m deasura nivelului marii si are urmatoarele vecinatati:
- la nord-est, comuna Sinmihaiul Roman ;
- la sud-est, comuna Peciu Nou ;
- la nord, comuna Cenei
- la vest, comuna Otelec;
- la sud, comuna Giulvaz.

Localitatile componente ale comunei sunt situate la urmatoarele distante : Rauti la 2 km. Sinmartinul Maghiar 2,5 km. Pustinis la 5 km.

Art. 3 - Autoritatea Consiliului Local si a primarului comunei, se intinde asupra tuturor locuitorilor comunei Uivar.
Comuna Uivar, este asezata de-o parte si de alta a Canalului Bega, la iesirea acestuia din tara in Iugoslavia.

Cea mai veche asezare pe teritoriul comunei Uivar, dateaza din prima jumatate a mileniului al cincelea inainte de Cristos, o asezare neolitica tarzie, multistratificata aparata de santuri, avand un caracter protourban.

Localitatile comunei Uivar, au fost infiintate prin colonizare. Astfel : localitatea Uivar, in anul 1801, contele Johann von Buttler colonizeaza 60 familii de maghiari din Slovacia, din partile cetatii Uivar din Slovacia, iar in anul 1805 si 1811 colonizarea satulul cu familii de germani din Luxembrurg si Alsacia.

In dealungul anilor satele apartinatoare comunei Uivar, au avut mai multe denumiri, exemplul satul Rauti : Rautendorf, Ollerhus, Aurelhaza.

Specific satelor Rauti si Sinmartinul Maghiar, este faptul ca taranii colonizatii au primit pamant au fost obligati ca pe pamantul primit sa cultive tutun.

Art. 4 - Potrivit datelor statistice populatia stabila a comunei Uivar este de 2.718 locuitori (1417 femei si 1301 barbati), din care:
- in localitatea Uivar : 1.198 locuitori (612 femei, 586 barbati)
- in localitatea Sinmartinul Maghiar : 264 locuitori (143 femei, 121 barbati)
- in localitatea Pustinis : 690 locuitori (356 femei, 334 barbati)
- in localitatea Rauti : 566 locuitori (306 femei, 260 barbati)

Componenta etnica a populatiei stabile din comuna Uivar conform datelor aceluiasi recensamant este urmatoarea:
- Romani : 1947 persoane : 71,63 %
- Maghiari : 571 persoane : 21,01 %
- Romi sau Tigani : 150 persoane : 5.52 %
- Germani : 37 persoane : 1,36 %
- Ucraineni : 4 persoane : 0,15 %
- Croati : 1 persoana : 0,04 %
- Sirbi : 8 persoane : 0,29 %

In conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, intrucat etnia maghiara are o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor comunei Uivar, sedintele Consiliului Local se desfasoara in limba romana cu posibilitatea de a se traduce si in limba maghiara. In limba romana si maghiara se aduc la cunostinta publica hotararile cu caracter normativ ale Consiliului local si se comunica hotararile cu caracter individual.

Art. 5 - Localitatea Uivar este centru comunei cu acelasi nume.

Art. 6 - Autoritatile administrative publica locale din comuna Uivar sunt:
- Consiliul local al comunei Uivar, ca autoritate deliberativa, ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat la alegerile locale din luna iunie 2008, alcatuit din 13 de consilieri, apartinand formatiunilor politice: PSD - 3, PD-L - 4, UDMR - 6 .
- Primarul comunei Uivar ca autoritate executiva.
Sediul Consiliului Local al comunei Uivar si al primarului comunei, este in localitatea Uivar, nr. 348 judetul Timis, Romania.

Comuna Uivar, are un viceprimar, ales prin vot indirect din randul consilierilor locali, in conditiile art. 78 din Legea 215/2001. Durata, suspendarea si incetarea mandatului viceprimarului, atributiile sale si schimbarea din functie sunt cele stabilite prin art. 78, alin. 2 - 82 din Legea 215/2001.

Potrivit dispozitiilor art. 83 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, comuna Uivar are un secretar salarizat din bugetul local, functionar public de conducere cu studii medii, care nu poate fi membru al unui partid politic, numit de catre prefectul judetului pe baza de concurs sau examen.

Consiliul Local al comunei Uivar are un aparat propriu de specialitate, personalul acestuia bucurandu-se de stabilitate in functie. Numarul maxim de posturi, conform legislatiei actuale, stabilita in functie de populatia comunei, este de 20 .Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriui de specialitate al Consiliului Local se face de catre primarul comunei in conditiile legii.Consiliul Local poate recomanda motivat primarului eliberarea din functie a conducatorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.

Pentru buna organizare a lucrarilor Consiliului Local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta isi va organiza un aparat permanent de lucru, format din 1-3 persoane din care, in mod obligatoriu, cel putin una va avea pregatire juridica, incadrarea, organizarea, salarizarea si atributiile acestuia stabilindu-se prin hotarare a Consiliului Local, in conditiile art. 55 - 59 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local aprobat prin Hotararea nr.11 din 30 mai 2003.

Primarul, viceprimarul, Secretarul comunei, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului local constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria comunei Uivar, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale comunitatii locale.

Art. 7 - Caile de comunicatii care traverseaza comuna Uivar, sunt urmatoarele:
- calea ferata Ionel - Timisoara;
- drumul national DN 59b, Timisoara - Deta ;
- drumurile comunale Uivar - Sinmartinul Sirbesc ; Uivar - Sinmihaiul Roman.

Reteaua stradala a comunei Uivar insumeaza o lungime totala de 46,2 km din care cu imbracaminte asfaltica 5,84 km, iar restul sunt de pamant sau pietruite.

Art. 8 - In comuna Uivar, functioneaza institutii in domeniul educatiei, culturii, sanatatii, , etc. si anume:
a) In domeniul educatiei
- Scoala generala 8 clase Uivar, infiintata in anul 1812.
- Scoala generala 4 clase Rauti, infiintata in anul 1867.
- Scoala generala 4 clase Sinmartinul Maghiar, infiintata in anul 1810.
- Scoala generala 4 clase Pustinis, infiintata in anul 1836.
In toate localitatie comunei functioneaza gradinite cu program normal.
b) In domeniul culturii
Camine culturale in localitatile : Uivar, Rauti si Pustinis.
Biblioteca comunala Uivar.
c) In domeniul sanatatii
Cabinet medical in localitatea : Uivar.

Art. 9 - In comuna Uivar, activitatea de baza este agricultura, activitate desfasurata in cele opt socetati comerciale in 46 asociatii familiale precum si de un numar de 1372 persoane fizice, 7 societati comerciale de diferite tipuri, care au ca obiect de activitate mica productie industriala si agricola, serviciile diversificate si comercializarea produselor industriale, alimentare, agricole si de alimentatie publica.

Art. 10 - Serviciile publice organizate de catre Consiliul local se regasesc in Serviciul public de gospodarie comunala si Serviciul public de pompieri civili.

Art. 11- Persoanele nascute in comuna Uivar, primesc la implinirea varstei de 18 ani titlul si certificatul de fiu/fica/ al comunei Uivar, in cadrul unei festivitati organizate de primar.

Art.12 - Persoanele fizice romane sau straine cu merite deosebite pe plan politic,economic,social,cultural -artisitic,sportive,umanitar,precum si altor personae importante,representative pentru comuna Uivar, li se poate conferi titlul de cetatean de onoare al comunei.

Conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei se face prin hotarare a Consiliului local,la propunerea motivata a primarului, a consilierilor locali, a institutiilor sau a organizatiilor locale ale societatii civile.

Persoanele carora li s-a conferit titlul de cetatean de onoare al comunei Uivar, benificiaza de urmatoarele facilitati :
- acces liber la spectacole si manifestari, cultural-artistice si sportive organizate pe teritoriul comunei Uivar ;
- scutirii de impozite si taxe locale ;
Titlul de cetatean de onoare al comunei Uivar, poate fi pierdut sau poate fi retras prin hotarare a Consiliului local,in urmatoarele situatii :
- condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive, la pedepse privative de libertate ;
- pentru fapte dezonorante,altele decat cele prevazute la aliniatul precedent, care aduc prejudicii morale comunei Uivar, judetului Timis ori Romaniei .

Art.13 - Locuitorii comunei Uivar,sunt consultati in conditiile legii,prin referndum,asupra problemelor locale de interes deosebit,cum sunt :
- schimbarea denumirii comunei ;
- organizarea administrativ teritoriala a comunei ;
- participarea comunei la programme importante de dezvoltare pe termen mediu si lung la nivel judetean, regional, zonal si de cooperare transfrontaliera.
Referendumul local se poate organiza simultan in toata comuna sau separat in fiecare localitate a comunei .

Art. 14 - Cetatenii comunei Uivar pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate sau strazi.

Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primarul comunei, la initiativa acestuia sau a unei treimi din numarul consilierilor in functie.

Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti. Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului Local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.Solutia adoptata de Consiliul Local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

In afara Referendumului local sau a adunarii cetatenilor pe localitati, cetatenii pot fi consultati direct si prin alte forme, cum ar fi:
- adunari ale proprietarilor de terenuri agricole;
- adunari ale crescatorilor de animale, etc.

Art. 15 - Patrimoniul public si privat al comunei Uivar este cel cuprins in lista anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul Statut, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 977/05.09.2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 699 bis/24.0902002.

Bunurile care apartin comunei Uivar sunt supuse inventarierii anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare actuale si se actualizeaza anual.

Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar.

Concesionarea, inchirierea atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat, vanzarea sau cumpararea bunurilor din si in domeniul public privat al comunei Uivar, se fac prin hotararea Consiliului Local, in conditiile stabilite prin Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 16 - In vederea finantarii si realizarii in ncomun a unor activitati, lucrari, servicii sau proiecte de interes local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari, Consiliul Local poate hotara, la propunerea primarului comunei sau a consilierilor locali, cooperarea sau asocierea pe baze reciproc avantajoase cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu parteneri asociati.

Art. 17 - Consiliul Local poate hotara cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea unor interese comune.

Art. 18 - In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 637/29.08.20002, Consiliul Local poate aproba prin hotarare atribuirea de denumiri pentru parcuri, piete, , strazi, comun de pe teritoriul comunei Uivar, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in subordinea sa.

Proiectele de hotarari avand ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate de comisia de atribuiri judeteana.

Art. 19 - Comuna Uivar nu are stema proprie, urmand ca Nota fundamentala sa fie inaintata Guvernului Romaniei spre aprobare .
Stema comunei Uivar va putea fi amplasata:
- pe fatada sediului Consiliului Local si Primariei comunei;
- la intrarile in comuna, pe principalele artere rutiere;
- la cabinetele primarului, viceprimarului si Secretarului municipiului;
- in sala de sedinte a Consiliului Local;
- in sala de festivitati si protocol, cu ocazia primirii delegatiilor straine;
- la orice manifestare importanta organizata de Primaria comunei Uivar ori de Consiliul Local;
- in institutiile de invatamant si cultura ale comunei ;
- pe ecusoanele si legitimatiile consilierilor locali si ale personalului din aparatul primariei;
- pe documentele emise de primar si Consiliul Local.

Art. 20 - Statutul comunei Uivar, poate fi modificat si completat, la propunerea primarului sau a consilierilor, cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Art. 21 - Prezentul Statut al comunei Uivar; a fost elaborat in conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr.53/2003 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ teritoriale.